Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh       Túi lọc nước nuôi tôm       Lọc nước Y tế       Lọc nước ngành xi mạ       Lọc nước công nghệ thực phẩm       Lọc khí phòng mổ bệnh viện       Tìm hiểu về nước máy       
hỗ trợ trực tuyến

Mr. Triển

0938 806 461

Mr. Duẩn

0938 232 443

Kinh doanh 1

0934 090 067

Kinh doanh 2

08 3726 0072

Kinh doanh 3

08 6682 0452

Giá bán:

Số lượng:

THỦ TỤC TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

1. Tên dịch vụ tư vấn: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
2.  Căn cứ pháp lý:
Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định 29)
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư 26);
Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư 218)
3. Đối tượng phải lập ĐTM:
Gồm 146 nhóm Dự án được quy định tại khoản 1, Điều 12, Nghị định 29 đã quy định danh mục các dự án phải lập ĐTM.

5. Thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
Được quy định tại Điều 13 của Nghị định 29, cụ thể như sau:
(1) Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).
(2) Thời điểm trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định như sau:
a) Đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản;
b) Đối với dự án thăm dò dầu khí thuộc mục 1 hoặc 2 của danh mục phải lập ĐTM, chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi khoan thăm dò dầu khí. Đối với dự án khai thác mỏ dầu khí, chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi phê duyệt kế hoạch phát triển mỏ. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển mỏ;
c) Đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng, chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.
d) Đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c, chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi quyết định đầu tư dự án. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để quyết định đầu tư dự án.
6. Mô tả công việc cho lập ĐTM:
Để lập báo cáo ĐTM, phải thực hiện các công việc sau:
Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn
Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH
Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.
Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, ... khu vực dự án và vùng lân cận dự án;
Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giai đoạn xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.
Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.
Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án; giai đoạn hoạt động của dự án.
Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
Tham vấn ý kiến UBND, UBMTTQ và cộng đồng dân cứ nơi thực hiện dự án.
Xây dựng chương trình quản lý, giám sát môi trường.
Đưa ra các cam kết bảo vệ môi trường
Hoàn tất bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức cho thẩm định và xem xét phê duyệt báo cáo theo quy định.

 

Copyright © 2012 by Công ty TNHH Môi Trường Việt Á.

Trụ sở: 72 Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3726 0072 - Fax: 028. 3726 7881

Email: duan@vae.vn

Design by Hưng Việt Software

VisitorOnline5
VisitorHôm nay500
VisitorHôm qua437
VisitorTuần này2093
VisitorTháng này3738
VisitorTất cả950227